top of page

Privacybeleid

Mini Arti hecht belang aan je privacy

Mini Arti, meer bepaald Griet Walbers BV, verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen en te respecteren.
Deze privacyverklaring beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt.
In deze privacyverklaring verwijzen de begrippen Mini Arti, wij, we of ons naar de firma Mini Arti – Griet Walbers BV met ondernemingsnummer 0829.824.112, die gevestigd is te Wampenberg 108A, 2370 Arendonk.
Dit Beleid inzake Online Privacy (“het Beleid”) vormt de basis voor de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Gelieve de onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van uw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als u naar www.miniarti.be gaat, accepteert en aanvaardt u de praktijken die in dit Beleid beschreven staan.
Ons beleid omvat de volgende punten:

Gegevens die we over u vergaren

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:
 
•    Gegevens die u aan ons verstrekt:
Dat zijn gegevens over u die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op www.miniarti.be (hierna onze website genaamd) of door een communicatie met ons per telefoon, per e-mail of via een ander kanaal. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt, wanneer u een online contactformulier invult, u registreert op de website, intekent op de nieuwsbrief, enz. Tot de gegevens die u ons geeft, behoren onder andere uw naam, contactgegevens (zoals telefoonnummer en/of emailadres) en bestelnummer.
•    Gegevens die we over u verzamelen.
Bij elk van uw bezoeken aan onze website zullen we de volgende gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen:
•    Technische gegevens met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat werd gebruikt om uw computer te verbinden met het internet, het type browser en de versie, de tijdzone, de types en versies van de plug-in van de browser, het besturingssysteem en het platform;
•    De identificatie van uw toestel;
•    Gegevens over uw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze website (inclusief datum en tijdstip), de producten/diensten die u bekeken of opgezocht heeft, responstijden van de pagina, downloadfouten, lengte van het bezoek aan bepaalde pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina (zoals het scrollen, de kliks en de mouse-overs), methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten, en alle telefoonnummers die gebruikt worden om te bellen met onze klantendienst.
 
•    Gegevens die we uit andere bronnen krijgen.
Dit zijn gegevens die wij over u ontvangen als u een andere website dan de onze gebruikt die adverteert of gebruik maakt van onze diensten. We werken nauw samen met derden (waaronder zakenpartners, onderaannemers voor technische diensten, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekgegevens) en we zullen de gegevens die we van hen ontvangen, verzamelen en verwerken.
 
Cookies
 Onze website  maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons cookiebeleid onderaan deze pagina
 
Gebruik dat gemaakt wordt van uw informatie
 We gebruiken de gegevens die we over u hebben, op de volgende manieren:
 Gegevens die u ons verstrekt:
We zullen deze gegevens gebruiken om:
•    onze verplichtingen na te komen die resulteren uit alle overeenkomsten die wij met u gesloten hebben, en om u de informatie en diensten te verstrekken die u aan ons vraagt;
•    u informatie te geven over andere diensten die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met diensten die u al gebruikt heeft of waarover u al vragen gesteld heeft;
•    uw vacature te bestuderen en te beoordelen;
•    u informatie te geven over goederen en diensten waarvoor u volgens ons belangstelling zou kunnen hebben;
•    u op de hoogte te brengen van veranderingen in onze diensten;
•    te garanderen dat de inhoud van onze website op de voor u en uw computer/toestel meest effectieve wijze wordt gepresenteerd;
•    om onze activiteit te kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen;
•    voor statistische en analytische doeleinden.
 
Gegevens die we over u verzamelen.
We zullen deze gegevens gebruiken:
•    om onze website te beheren met het oog op de interne werking, inclusief het oplossen van problemen, de analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes;
•    om onze website te verbeteren om te garanderen dat de inhoud op de voor u en uw computer/toestel meest effectieve manier gepresenteerd wordt;
•    om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan interactieve kenmerken van uw dienst, als u hiervoor kiest;
•    als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te houden;
•    om de effectiviteit van de advertising die we aan u en aan anderen leveren, te meten of te begrijpen of om u relevante advertenties te leveren;
•    om aan u en aan andere gebruikers van onze website suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij u of bij hen belangstelling kan bestaan.
 
•    Gegevens die we uit andere bronnen krijgen.
We kunnen deze gegevens combineren met gegevens die u ons geeft, en gegevens die we over u verzamelen. Wij kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
•    om de effectiviteit van de advertenties die we aan u en anderen leveren, te meten of te begrijpen of om u relevante advertenties aan te leveren;
•    om aan u en aan andere gebruikers van onze website suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij u of bij hen belangstelling kan bestaan.
 
Rechtsgrond
Uw gegevens worden vergaard en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:
•    als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben (bijv. de verwerking van een bankrekeningnummer om de terugbetaling van een omgewisseld product te kunnen uitvoeren);
•    als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is;
•    als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen (bijv. als we uw gegevens nodig hebben voor interne administratieve doeleinden, om de beveiliging van het netwerk en de gegevens te waarborgen of om fraude te voorkomen);
•    indien u hiermee akkoord bent gegaan (bijv. de verwerking van uw gegevens opdat u gecontacteerd mag worden door derden voor marketingdoeleinden)).
 
Mededeling van uw gegevens
 U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw gegevens te delen met de door ons geselecteerde derde partijen:
•    onze vestigingen / andere entiteiten binnen onze onderneming ;
•    onze zakelijke partners, bv. Derden die werkzaam zijn in de feestdecoratie-, creatieve, vrijetijds-, marketing en reclamesector;
•    overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
•    banken en verzekeraars;
•    onze leveranciers van aan IT gerelateerde diensten ;
•    onze leveranciers van aan marketing gerelateerde diensten;
•    dienstverleners op het vlak van analytics en zoekmotoren die ons assisteren bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, bv. Google
 
We zullen uw gegevens ook aan derden bekendmaken:
•    indien we een business of activa verkopen of kopen, waarbij we uw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke business of activa zullen meedelen;
•    indien Mini Arti BV of nagenoeg al haar activa overgenomen worden door een derde, waarbij uw persoonsgegevens één van de overgedragen activa kan zijn;
indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten, eigendom of veiligheid van Mini Arti BV, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid.
 
Uw rechten
U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder in punt 12 uiteengezet:
•     u heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren - dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;
•     u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van uw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;
•     indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen;
•    u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;
•     u heeft het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken;
•    als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing;
•    u heeft het recht om uw gegevens onder bepaalde omstandigheden van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten. Bijvoorbeeld: als u met een andere leverancier wilt werken, kunt u uw gegevens eenvoudig en veilig naar deze nieuwe leverancier overplaatsen.
 
U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking ten behoeve van direct marketing.
Merk echter op dat het kan gebeuren dat we bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).
Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail naar hallominiarti@gmail.com met "verzoek i.v.m. privacy van gegevens" in de onderwerpregel of per post via ons adres : Wampenberg 108A te 2370 Arendonk. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, komen we naar u terug en laten u dat weten.
 
Veiligheid van de verzamelde gegevens
We hebben in onze website een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben ons ingespannen om een veilige en betrouwbare website voor u te creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij verstuurd wordt via onze website niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden met deze methodes.
Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard op veilige servers. Alle betalingstransacties zullen versleuteld worden. Wanneer wij u een wachtwoord gegeven hebben (of als u een wachtwoord gekozen heeft) waarmee u toegang kan krijgen tot bepaalde delen van onze website, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. We vragen u om dit wachtwoord niet met iemand anders te delen.
 
Bewaring van uw gegevens
De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit Beleid genoemde doelen te bereiken.
In het bijzonder zullen we:
•    uw gegevens betreffende uw inschrijving op onze nieuwsbrief, gedurende drie jaar bewaren na het moment van uw inschrijving op de nieuwsbrief of de laatste transactie;
•    uw gegevens betreffende de transacties bewaren gedurende de termijn vastgelegd op 7 jaar na het voltrekken van de desbetreffende transactie
tenzij:
•    de verwerking van uw gegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
•    de bewaring voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.
 
Wat gebeurt er als u de door ons gevraagde gegevens niet verstrekt of als u vraagt dat we de verwerking van uw gegevens stopzetten?
 
Onze mogelijkheid om:
•    onze verplichtingen uit onze overeenkomst met u of
•    de op u toepasselijke wettelijke verplichtingen
na te komen, hangt soms af van de mogelijkheid om toegang te hebben tot en gebruik te maken van bepaalde gegevens over u. Als u ons de gevraagde gegevens dus niet bezorgt of als u ons vraagt om de verwerking van uw gegevens stop te zetten, kan dit inhouden dat wij één of meerdere wettelijke of contractuele verplichtingen schenden.
 
Externe websites
Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen privacybeleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Beleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid. Controleer dit Beleid voordat u gegevens naar deze websites stuurt.
 
Toestemming voor de verzameling en het gebruik van uw gegevens – veranderingen aan ons beleid
 
Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid heeft gelezen en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet.
We kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u deze website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Beleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit Beleid is het laatst bijgewerkt op 14/04/2021.
 
Contactgegevens
Vragen, commentaren en verzoeken omtrent deze privacyverklaring (met inbegrip van uw bovenstaande privacyrechten kunnen gericht worden door een e-mail te sturen naar hallominiarti@gmail.com of per post te versturen naar Mini Arti, Wampenberg 108A te 2370 Arendonk. 

bottom of page