top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bestaande uit ; 
•    Algemene verkoopsvoorwaarden aankoop materialen / producten / diy boxen via Mini Arti 
•    Algemene Voorwaarden inschrijving workshops / activiteiten Mini Arti 


Algemene verkoopsvoorwaarden aankoop materialen / producten / diy boxen via Mini Arti

1. Toepasselijkheid - De hiernavolgende voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, bestellingen, orders, leveringen, overeenkomsten en andere documenten waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor Mini Arti – Griet Walbers BV, hoofdzetel Wampenberg 108A, 2370 Arendonk. Alle andere voorwaarden (bv deze die op de bestelbon van de klant worden hernomen) zijn uitgesloten.  Prijsopgaven, offertes, bestellingen door de klant binden Mini Arti – Griet Walbers BV niet en dienen steeds door een persoon, bevoegd om Mini Arti – Griet Walbers BV te verbinden, schriftelijk te worden bevestigd.  Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 Identiteit dienstverlener (of later berschreven als ‘de onderneming’)
Mini Arti - Griet Walbers BV 
Wampenberg 108A
2370 Arendonk
Belgium
BE0829824112

Definities 
Klant : De klant is meerderjarig en handelt steeds in de hoedanigheid van consument. Een niet-consument of een minderjarige kan in geen geval klant worden of zijn. 
Consument : Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. 
De onderneming : Mini Arti - Griet Walbers BV, gevestigd te Wampenberg 108A - 2370 Arendonk (Belgium) - BE0829824112

2. Levering – De goederen worden geleverd ofwel op het adres vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon ofwel zijn zij af te halen op het adres van Mini Arti – Griet Walbers BV.  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, weigering van de goederen of ontbinding van de overeenkomst. Elke levering gebeurt op het gelijkvloers en op risico en kosten van de klant.
 
3. Overmacht – Mini Arti – Griet Walbers BV behoudt zich het recht voor om de bestellingen op te schorten dan wel te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, terrorisme oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij Mini Arti – Griet Walbers BV, ofwel bij één van haar leveranciers en/of transporteurs, ongeacht de oorzaak hiervan.
 
4. Prijs – De prijs is exclusief B.T.W., taksen, rechten en kosten, tenzij anders is aangeduid. De prijs is deze zoals vermeld op de bestelbon of overeenkomst, tenzij Mini Arti – Griet Walbers BV zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie, edm.) ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan. In dit geval geldt de nieuwe prijs, zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
 
5. Klachten – De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elke vergissing begaan door Mini Arti – Griet Walbers BV met betrekking tot de door haar geleverde goederen (vb. een vergissing in hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering  door de klant schriftelijk te worden meegedeeld. De klant dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen aan Mini Arti – Griet Walbers BV mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet meer op dit gebrek beroepen. Elk verborgen gebrek moet schriftelijk door de klant worden gemeld aan Mini Arti – Griet Walbers BV ten laatste binnen de 8 dagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet meer op dit gebrek beroepen. Bovendien dient een vordering op basis van een verborgen gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. De verplichtingen van Mini Arti – Griet Walbers BV zullen in elk geval niet meer en niets anders kunnen zijn dan de vervanging van de gebrekkige goederen, of - naar keuze van Mini Arti – Griet Walbers BV – het afleveren van een tegoedbon of de betaling van de door de klant betaalde prijs voor de geleverde goederen. De koper zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.
De klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij Mini Arti – Griet Walbers BV terecht. Ontevreden ondanks onze inspanningen? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be
 
6. Wettelijke waarborg en specifieke bepalingen voor consumenten – Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: defecten ontstaan door een onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, incidenten na levering zoals waterschade, transportschade of brand of de vervanging van toebehoren die regelmatig moeten worden vervangen. Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling te worden gemeld. Bovendien kan de consument de aangekochte goederen omruilen binnen de 14 dagen na aankoop op vertoning van zijn kassaticket of factuur. In dat geval zal de consument recht hebben op een vervanging van de goederen dan wel een tegoedbon doch geen terugbetaling. Geopende en/of geschonden verpakkingen, doopsuiker, voedingswaren, multimedia, boeken, drukwerken, promotieartikelen, seizoensartikelen, postzegels en speciale bestellingen kunnen echter niet worden omgeruild. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.
 
7. Eigendomsvoorbehoud – De geleverde goederen blijven eigendom van Mini Arti - Griet Walbers BV  tot volledige betaling van de factuur, kosten, intresten en schadevergoedingen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur, mogen de reeds geleverde goederen door Mini Arti – Griet Walbers BV  teruggenomen worden, zonder dat deze terugname afbreuk doet aan enig recht tot invordering van de factuur, kosten intresten en schadevergoedingen.
 
8. Betalingsmodaliteiten – De prijs vermeld op de factuur is contant betaalbaar op de datum vermeld op de factuur. In geval van betwisting, moet de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de prijs van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest gelijk aan 10% per maand vanaf de vervaldatum tot de integrale betaling. Bovendien zal op elke factuur die op de vervaldag door een klant andere dan een consument niet werd betaald, van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire vergoeding van 15 %, met een minimum van € 30 verschuldigd zijn. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, intresten en/of schadevergoedingen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Cadeaubonnen worden niet terugbetaald in cash en zijn niet herlaadbaar. De kaart van de klant wordt gedebiteerd na betaling.
 
9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank – Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen Mini Arti – Griet Walbers BV en een consument.


Algemene Voorwaarden inschrijving workshops / activiteiten Mini Arti 

De Algemene Voorwaarden van Mini Arti - Griet Walbers BV(hierna ook: "de Voorwaarden") regelen de relatie tussen de klant en Mini Arti - Griet Walbers BV. Door de website te gebruiken of in te schrijven voor een event of activiteit aangeboden door Mini Arti - Griet Walbers BV neemt de klant kennis van onderstaande algemene voorwaarden en aanvaardt ook de toepassing daarvan. 

De Algemene Voorwaarden, ter kennis gebracht van elke klant en door hem/haar aanvaard ten laatste bij de inschrijving van een activiteit of de aankoop van een product, blijven onverminderd van toepassing, inclusief de wijzigingen daaraan die in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden (te raadplegen op onze website : www.miniarti.be) werden doorgevoerd. Indien de klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden van Mini Arti - Griet Walbers BV, is een verder gebruik van de website en diensten van Mini Arti - Griet Walbers BV niet meer mogelijk. 

Identiteit dienstverlener (of later berschreven als ‘de onderneming’)
Mini Arti - Griet Walbers BV 
Wampenberg 108A
2370 Arendonk
Belgium
BE0829824112


Definities 
Klant : De klant is meerderjarig en handelt steeds in de hoedanigheid van consument. Een niet-consument of een minderjarige kan in geen geval klant worden of zijn. 
Consument : Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. 
De onderneming : Mini Arti - Griet Walbers BV, gevestigd te Wampenberg 108A - 2370 Arendonk (Belgium) - BE0829824112


Algemene Voorwaarden Mini Arti - Griet Walbers BV. 
1.    Doel van deze Voorwaarden: Met deze voorwaarden wordt beoogd de klant de essentiële informatie te geven over de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de inschrijving en deelname aan een event of activiteit uit het aanbod van Mini Arti - Griet Walbers BV. 
2.    Dienstverlening: Mini Arti - Griet Walbers BV biedt een ruim vormings-, opleidings- en activiteitenaanbod aan bestaande uit workshops, cursussen, lezingen, knutselboxen, knutselproducten en -materialen ; alsook een divers event- en activiteitenaanbod zoals onder meer de mogelijkheid tot het organiseren van een verjaardagsfeestje, en dit al dan niet georganiseerd in samenwerking met externe partners. 
3.    Aanbod: De aangeboden events en activiteiten zijn uitsluitend bestemd voor deelname op de geplande locaties. Ze worden op geen andere plaats aangeboden. Afbeeldingen in communicaties met betrekking tot Mini Arti - Griet Walbers BV, zoals de website, brochures, folders, etc., zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het event of de activiteit. Mini Arti - Griet Walbers BV tracht de events en activiteiten steeds met de grootst mogelijke zorg samen te stellen. Mini Arti - Griet Walbers BV is echter niet aansprakelijk in geval van kennelijke materiële, zet- of drukfouten 
4.    Inschrijving: Een klant kan zichzelf en eventueel ook familieleden of vrienden als deelnemer inschrijven voor een event of activiteit zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Bij inschrijving zal de klant hetzij een verzoek krijgen tot betaling van het verschuldigde inschrijvingsgeld binnen de zeven werkdagen na de inschrijvingsaanvraag. De inschrijving is pas definitief na de betaling. De klant ontvangt hiervan een e-mail ter bevestiging. Wanneer Mini Arti - Griet Walbers BV geen betaling ontvangt binnen de 10 kalenderdagen na de inschrijvingsaanvraag, zullen de gereserveerde plaatsen opnieuw worden vrijgegeven. 
Hetzij via een applicatie op de website uitgenodigd worden om de betaling digitaal door te voeren.  De inschrijving is pas definitief nadat de betaling werd ontvangen.  Mini Arti – Griet Walbers BV is geenszins aansprakelijk voor de werking van deze applicatie. Zodra de inschrijving definitief is, ontvangt de klant hiervan een e-mail ter bevestiging. Wanneer Mini Arti - Griet Walbers BV geen betaling ontvangt binnen de 10 kalenderdagen na de inschrijvingsaanvraag, zullen de gereserveerde plaatsen opnieuw worden vrijgegeven. 
5.    Betaling: De prijzen slaan uitsluitend op het event of de activiteit zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief btw. Indien de klant, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 30 euro per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost. 
6.    Verloop events en aansprakelijkheid: Mini Arti - Griet Walbers BV is, behoudens dwingende wetgeving daarin voorziet, niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade berokkend aan de klant (of een deelnemer, ingeschreven door de klant) tijdens en naar aanleiding van het volgen van een event of activiteit. Bij het gebruik van materialen of de consumptie van voedsel en/of dranken, is het de verantwoordelijkheid van de klant (of de deelnemer, ingeschreven door de klant) zich te informeren over de samenstelling en/of ingrediënten waaraan hij/zij mogelijk allergisch is. Indien vereist voor onder meer gezondheidsredenen, is het de verantwoordelijkheid van de klant (of ingeschreven deelnemer) zich te onthouden van het nuttigen of gebruiken van de aangeboden producten. Gedurende het event is van iedere deelnemer, begeleider, instructeur, kortom aanwezige te verwachten dat hij/zij zich respectvol opstelt ten opzichte van de overige aanwezigen. Wanneer wordt vastgesteld dat een aanwezige zich schuldig maakt aan diefstal, opzettelijk schade berokkent aan andere personen of zaken, of zich onbetamelijk gedraagt, behoudt Mini Arti - Griet Walbers BV zich het recht voor de deelnemer uit het event of de activiteit te verwijderen. Daartoe zal indien nodig politie en/of andere diensten worden ingeschakeld om de nodige vaststellingen te doen. Schade die door een deelnemer wordt veroorzaakt, zal op eerste verzoek aan Mini Arti - Griet Walbers BV worden vergoed. Bij activiteiten of events waar alcohol wordt geschonken, is het de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om erop toe te zien niet overmatig te drinken. De deelnemer beoordeelt geheel zelf of hij/zij, indien van toepassing, wettelijk een voertuig mag besturen. Bij vaststelling van dronkenschap van een deelnemer, is Mini Arti - Griet Walbers BV gerechtigd om zo nodig de bevoegde diensten hiervan op de hoogte te stellen om de nodige vaststellingen te doen. Ingeval er bij workshops, activiteiten of events of proef/kook-events overschotten zijn, krijgen de deelnemers de mogelijkheid deze mee te nemen. Elke overname van overschotten gebeurt op eigen risico van de deelnemer. Mini Arti - Griet Walbers BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bewaring en het transport van deze overschot, evenmin voor mogelijke schade die ontstaat ten gevolge van deze overschotten. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvende klant om de eventueel mede ingeschreven familieleden en/of vrienden op de hoogte te brengen van deze Algemene Voorwaarden. Mini Arti - Griet Walbers BV kan te allen tijde de klant aanspreken voor schade ontstaan door een handelen of nalaten van één van de door de klant ingeschreven deelnemers aan de activiteit of het event. 
7.    Afwezigheid herroepingsrecht: Vermits een activiteit of event steeds op een vooraf vastgesteld ogenblik plaatsvindt, is de wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht van de consument bij overeenkomsten gesloten op afstand van toepassing. 
8.    Annulering inschrijving door klant: Mini Arti - Griet Walbers BV laat toe een inschrijving kosteloos te annuleren tot 25 kalenderdagen voor de start van de activiteit of het event. Bij tijdige annulering, zal een terugbetaling geschieden van het integrale inschrijvingsgeld. Indien de oorspronkelijke betaling van het inschrijvingsgeld gebeurde aan de hand van een waardebon, behoudt Mini Arti - Griet Walbers BV zich het recht voor het inschrijvingsgeld terug te betalen aan de hand van een waardebon. 
Vindt de annulering pas na 25 kalenderdagen plaats, dan zal het inschrijvingsgeld niet worden terugbetaald, tenzij de annulering voortvloeit uit een ziekte of ongeval. 
Bij afwezigheid / annulatie door ziekte of een ongeval dient een geldig doktersattest overgemaakt te worden. Vervolgens zal een terugbetaling geschieden van het totale bedrag van het inschrijvingsgeld, verminderd met een forfaitaire administratiekost van € 10 / inschrijving. 
9.    Weigering of annulering inschrijving door Mini Arti - Griet Walbers BV: Mini Arti - Griet Walbers BV behoudt zich het recht voor om ingeplande workshops te annuleren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Bij annulering wordt de inschrijvingskost terugbetaald. Workshops met een inschrijving < 8 deelnemers worden geannuleerd. 
10.    Goodiebag: Mini Arti - Griet Walbers BV behoudt zich het recht voor om naar eigen inzichten in een goodiebag te voorzien op het einde van een workshop/activiteit/cursus/lezing voor de deelnemers. De goodiebag wordt naar eigen goeddunken samengesteld. Deelnemers die niet aanwezig zijn op het event hebben geen recht op een goodiebag. De beslissing om al dan niet in een goodiebag te voorzien, ligt uitsluitend en geheel bij Mini Arti - Griet Walbers BV. Eén goodiebag per deelnemer. 
11.    Intellectuele eigendom: De teksten, namen en logo’s weergegeven op deze website zijn de exclusieve eigendom van de onderneming Mini Arti – Griet Walbers BV of van de respectievelijke eigenaar(s) van wie Mini Arti - Griet Walbers BV een licentie heeft bekomen om ze weer te geven. Deze exclusieve rechten zijn zowel onder nationaal als onder internationaal recht beschermd. Op geen enkel ogenblik verkrijgt de klant enige licentie op deze beschermde werken, louter en alleen door het gebruik van deze website, hij/zij kan deze teksten, namen en logo’s dan ook niet gebruiken zonder de toestemming van de respectievelijke eigenaars. Hij/zij draagt alle intellectuele eigendomsrechten, in de breedst mogelijke betekenis, op reacties, opmerkingen en evaluaties op de workshop kosteloos aan Mini Arti - Griet Walbers BV over. Daartoe heeft Mini Arti - Griet Walbers BV het recht om deze reacties bij wijze van testimonials of op andere wijze te gebruiken teneinde reclame te maken voor haar aanbod. Ingeval Mini Arti - Griet Walbers BV de naam van de deelnemer wenst te vermelden zal zij daartoe toestemming vragen. 
12.    Websitegebruik: De klant is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee Mini Arti - Griet Walbers BV zijn diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de klant bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat Mini Arti - Griet Walbers BV niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van hun websites of het internet als gevolg van voormelde risico's. Mini Arti - Griet Walbers BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/app van Mini Arti - Griet Walbers BV houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur. 
13.    Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden: Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden Mini Arti - Griet Walbers BV nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden Mini Arti - Griet Walbers BV als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Voorwaarden het dichtst benadert. Het feit dat Mini Arti - Griet Walbers BV nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen. Mini Arti - Griet Walbers BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten, blijven evenwel steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Elke inschrijving na een wijziging van de Algemene Voorwaarden van Mini Arti - Griet Walbers BV, houdt een kennisname en aanvaarding in van de nieuwe, op dat ogenblik geldende Algemene Voorwaarden. 
14.    Vragen of klachten: De klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij Mini Arti – Griet Walbers BV terecht. Wanneer de klant niet tevreden is over de voorgestelde oplossing van de onderneming, kan hij/zij contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Dat is een onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsservice aanbiedt. Via www.ombudsmanvoordehandel.be kan de klant een elektronisch klachtenformulier invullen. Dit formulier kan eveneens worden gedownload en per email naar info@ombudsmanvoordehandel.be of per post naar Ombudsman voor de Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL worden teruggestuurd. Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht. Woont de klant niet in België, dan kan hij/zij eveneens in eerste instantie bij de onderneming terecht. Wanneer de klant daar geen oplossing voor het conflict bereikt, kan hij/zij voor online aankopen ook bij het Europese Online Dispute Resolution Platform (http://ec.europa.eu/odr) terecht in zijn/haar eigen taal. 
15.    Privacy en bescherming van persoonsgegevens: De dienstverlening zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de klant. De bescherming van de persoonsgegevens van de Klant is uitermate belangrijk voor Mini Arti - Griet Walbers BV. Mini Arti - Griet Walbers BV maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de klant te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. Mini Arti - Griet Walbers BV verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring. De Privacyverklaring is online te raadplegen of kan worden opgevraagd via de onderneming Mini Arti – Griet Walbers BV.  Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. De klant verbindt zich ertoe de onderneming tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde Mini Arti - Griet Walbers BV toe te staan een correcte dienstverlening te bieden. 

bottom of page